118 Parry Avenue, Village Centre, Bull Creek WA 6149

Shop 16, 118 Parry Avenue, Village Centre, Bull Creek WA 6149

Order Online

Menu

$12.00
Add
$12.00
Add

$7.00
Add
$7.00
Add

$3.00
Add
$3.00
Add

5 sticks per serve

$11.00
Add
$11.00
Add

$6.50
Add
$6.50
Add

$10.00
Add
$10.00
Add

$10.00
Add
$10.00
Add

$19.00
Add
$19.00
Add

$10.00
Add
$10.00
Add

$10.50
Add
$10.50
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$8.00
Add
$8.00
Add

$7.00
Add
$7.00
Add

$7.00
Add
$7.00
Add

$8.50
Add
$8.50
Add

$7.00
Add
$7.00
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add
Fried Sang Mee

$13.00
Add
$13.00
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$13.50
Add
$13.50
Add
Fried Hor Fun with Egg Sauce

$13.50
Add
$13.50
Add

$14.50
Add
$14.50
Add

$13.50
Add
$13.50
Add

$14.50
Add
$14.50
Add
Fried Beef Kuey Teow

$13.50
Add
$13.50
Add

$13.50
Add
$13.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$13.50
Add
$13.50
Add
Hainanese Chicken Rice

$11.00
Add
$11.00
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$13.50
Add
$13.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

Chicken, Roast Pork or BBQ Pork

$13.00
Add
$13.00
Add

Chicken, Roast Pork and BBQ Pork

$14.00
Add
$14.00
Add

$13.50
Add
$13.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$13.50
Add
$13.50
Add

$13.50
Add
$13.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

BBQ Pork, Chicken, Shrimp, Egg & Peas

$13.80
Add
$13.80
Add

BBQ Pork, Chicken, Shrimp, Egg & Peas

$12.50
Add
$12.50
Add

$15.50
Add
$15.50
Add

$14.00
Add
$14.00
Add

$4.40
Add
$4.40
Add

$4.00
Add
$4.00
Add

$5.50
Add
$5.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$13.50
Add
$13.50
Add

$13.50
Add
$13.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$13.50
Add
$13.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$13.00
Add
$13.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$12.00
Add
$12.00
Add

$14.00
Add
$14.00
Add

$14.00
Add
$14.00
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$14.00
Add
$14.00
Add

$12.50
Add
$12.50
Add

$14.00
Add
$14.00
Add

$15.50
Add
$15.50
Add

$15.50
Add
$15.50
Add

$16.00
Add
$16.00
Add

$21.50
Add
$21.50
Add

$18.00
Add
$18.00
Add

$19.00
Add
$19.00
Add

$19.00
Add
$19.00
Add
Beef Rendang

$18.50
Add
$18.50
Add

$19.00
Add
$19.00
Add

$17.50
Add
$17.50
Add

$16.50
Add
$16.50
Add

$21.50
Add
$21.50
Add

$20.00
Add
$20.00
Add

$20.00
Add
$20.00
Add
Beef Brisket Clay Pot

$20.50
Add
$20.50
Add

$21.50
Add
$21.50
Add

$17.00
Add
$17.00
Add

$17.00
Add
$17.00
Add

$13.00
Add
$13.00
Add

$13.50
Add
$13.50
Add

$12.00
Add
$12.00
Add
Crispy Skin Chicken (Half)

$16.50
Add
$16.50
Add

$18.50
Add
$18.50
Add

$15.00
Add
$15.00
Add

$17.50
Add
$17.50
Add

$19.00
Add
$19.00
Add

$19.00
Add
$19.00
Add

$18.70
Add
$18.70
Add

$17.00
Add
$17.00
Add

$16.50
Add
$16.50
Add

$16.50
Add
$16.50
Add

$16.50
Add
$16.50
Add

$16.50
Add
$16.50
Add

$21.50
Add
$21.50
Add

$17.00
Add
$17.00
Add

$18.00
Add
$18.00
Add

$18.00
Add
$18.00
Add

$18.00
Add
$18.00
Add

$18.00
Add
$18.00
Add

$18.00
Add
$18.00
Add

$17.00
Add
$17.00
Add

$17.00
Add
$17.00
Add

$21.50
Add
$21.50
Add

$18.00
Add
$18.00
Add

$18.00
Add
$18.00
Add

$21.50
Add
$21.50
Add

$19.00
Add
$19.00
Add

$21.50
Add
$21.50
Add

$3.30
Add
$3.30
Add

$4.00
Add
$4.00
Add

$3.00
Add
$3.00
Add

$0.30
Add
$0.30
Add

$1.10
Add
$1.10
Add

$0.60
Add
$0.60
Add